Politika privatnosti

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka br. 6698 (“KVKK”), vaše lične podatke će obrađivati naša kompanija kao kontrolor podataka, koristeći, snimajući, pohranjujući, ažurirajući, prenoseći i klasificirajući ih u sljedeće poslovne svrhe: potrebne studije, izvođenje administrativnih operacija za komunikaciju, osiguranje fizičke sigurnosti i kontrole, uspostavljanje odnosa sa poslovnim partnerima/kupcima/dobavljačima, osiguranje ugovornih zahtjeva i finansijskog usaglašavanja, provođenje politike ljudskih resursa, učešće u organizovanim obukama, seminarima ili događajima, te pozivanje naših pozivnog centra ili putem naše web stranice. Lični podaci koji se obrađuju mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, ime, prezime, TR identifikacijski broj, adresu, broj telefona, adresu e-pošte, potpis, fizičku lokaciju/snimku sigurnosne slike, pozivni centar/snimak kvaliteta usluge, broj bankovnog računa, i zapise o kolačićima.

Podaci se mogu prikupljati usmeno, pismeno ili elektronski putem različitih sredstava kao što su uredi, poslovnice, pozivni centar, web stranica, kanali društvenih medija, mobilne aplikacije, itd. Podaci će biti pohranjeni u elektroničkim i/ili fizičkim medijima i potrebnoj sigurnosti poduzet će se mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa, manipulacije, gubitka ili oštećenja. Lični podaci će biti obrađeni i pohranjeni samo u oglašenom periodu ili zakonski propisanom periodu i biće uklonjeni iz tokova podataka naše kompanije nakon isteka tog perioda.

Lični podaci se mogu prenijeti ovlaštenim kompanijama koje posluju u naše ime, regulatornim i nadzornim tijelima, javnim institucijama, poslovnim partnerstvima, dobavljačima i izvođačima, bankama, kreditnim rizicima i finansijskim institucijama, poreskim i pravnim savjetnicima, institucijama uključenim u pravne postupke i revizori treće strane.

U skladu sa članom 11. KVKK, imate pravo zatražiti informacije o obradi vaših ličnih podataka, zatražiti ispravku nepotpunih ili netačnih informacija, zatražiti brisanje/uništenje, prigovoriti automatiziranoj obradi i zahtijevati naknadu štete. Svoj zahtjev možete podnijeti u pisanoj formi ili na druge metode koje odredi Odbor za zaštitu ličnih podataka, i identificirati se s potrebnim informacijama.